"קול־ציק- ירחון ציוני בלשק הערביח־יהודיח יצא־לאור ברוזניס. (מאוסף אברהם הטל — ירושלים)