תוכן העניינים

תוכן העניינים 7 פתח דבר א » . הוד » ארצות האיסלם בעידן המודרני 11 אהרון רודריג - סקירה כללית על פעילותה של 'כל ישראל חברים' מתוך : הנ " ל , חינוך , חברה והיסטוריה , ירושלים תשנ " א , עמי , 32-13 הוצאת מכון בן צבי 31 מיכאל אביטבול - הפעילות הציונית בצפון-אפריקה עד סוף מלחמת העולם השנייה מתוך : י ' בצלאל ( עורך , ( פעמי מערב , ירושלים תשמ " ג , עמ ' , 167-141 הוצאת מכון בן צבי 58 אסתר בנבסה - מעידן הרפורמות למהפכת 'התורכים הצעירים' מתוך : הנ"ל , היהדות העות ' מנית בין התמערבות לציונות , 1920-1908 ירושלים תשנ " ז , עמ' , 33-14 הוצאת מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל 78 שלום צבר - לבחינת השיני ביחס של הספרדים ושל האשכנזים לאמנות חזותית בא"י בשלהי התקופה העות'מאנית מתוך : י ' בצלאל ( עורך , ( פעמים 56 , ( תשנ " ג , ( עמ' , 105-75 הוצאת מכון בן צבי ב . האנטישמיות המודרנית 111 שמואל אטינגר - שורשי אנטישמיות בעת החדשה מתוך : הנ"ל , האנטישמיות בעת החדשה , תל אביב , 1978 עמ' , 27-1 הוצאת מורשת וספרית הפועלים 138 רוברט ס ' ויסטריך - אנטישמיות רדיקלית בצרפת ובגרמניה מתוך : בין ישראל לאומות , קובץ מאמרים...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי