מפתח השמות המדעיים - בעלי-חיים

םייעדמה מפתח השמות תומשה המדעיים חתפמ ANIMAL INDEX NAMES NAMES INDEX ANIMAL ם"בעלי ח ילעב ח"ם volumes כרכים 7-2 ו 7 , 2 2 , ו- 2 volumes םיכרכ חתפמב בכתיב ודחוא של השמות ללכ ךרדב המדעיים . םינעדמה יש לעתים לצא םינוש סטיות ביתכ קלות יגהונ בין בקע כרך לכרך , ךרכל , עקב ךרכ נוהגי ןיב תולק כתיב תויטס שונים םיתעל אצל המדענים שי םייעדמה . בדרך תומשה כלל אוחדו לשב במפתח יתכב ךרכה השמות חתפמב השונים עיפומה , וניתן םשה השם ןיבל המקובל יללכה יותר חתפמב . עקב עיפומה כך ייתכנו םשה הבדלים ןיב םילדבה בין השם ונכתיי המופיע ךכ בקע במפתח . רתוי הכללי לבוקמה לבין םשה השם ןתינו המופיע , םינושה במפתח תומשה הכרך . ערך בעמ ' מענ ןרע ערן נעמ' מעב ךרע A . b . asper 34 / -35- & 5 citri Acaudaleyrodes Acaudaleyrodes citri 5 & -53- / 34 r aspe . b . A A . boskianus 96-25-85 siro Acarus Acarus siro 85-52-96 boskianus . A Acanthodactylus 95 , 89-15-82 , 85 ACARIFORMES ACARIFORMES 85 , 28-51-89 , 95 Acanthodactylus Acanthochiton penicillatus 96 , 95-24-184 ACARIDAE ACARIDAE 841-42-95 , 96 penicillatus Acanthochit...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור