הערות ותיקוני טעויות

הערות תוי ועט ותיקוני ינוקיתו טעו תורעה יות כיו 4 3 דינ ע' 43 שמאל , . יגולואיגה שי , 3 במקום ןוכמה : של , לוה , צןו ' " ל נ : ר שלו י ד ידי לע . הריוצ הפמה ' 18 שמאל . יוצמ , קלןיפ 5 1 לוד , במקום : ל " צ : קהבומ , virdis ןניפלוד : viridis . ^" y םוקמב 5 , . יש , ןימי 29 ע' 54 שמאל , שי ן . לושלש 8 מלמטה : ל , * צ במקום - ן רוניצ hrea : בותכש , eryt צ םוקמ " ל : erythraea לכב , ןי מי . 71 ע 72 ימין , ש' Proccessa . 7 במקום : laestinensis : ל " צ pa Processa , צ"ל : םוקמב ' 9 , palestinensis : ש , ןי . מי 87 ע' 132 שמאל , ש' , 10 אחרי : פסילת האלה , . ץ רוק יש . להוסיף ט - רייצה : מתפתחת 115 uv במיני 4 11 אלה , פרט לאלת . תאייאא המסטיק 'ג ל : ל . צ , תאייאאחל : םוקמב , תיברע 129 ע' 134 יש להחליף את השמות המדעיים . תו לטובמ של כנימת עש ' 4 5 - ש ההדר , ןימי . 185 יוניש םיבייחמו וכנימת העש , תועטב הלבנה ונתינ . םייתיפושחו תיפושח תומשה , לאמש 192 ע' 148 . יוניש םיבייחמו מגנית אדומה , תועט , ב יש ונתינ להוסיף םייתיפושחו : תמונה בעי תיפושח . 144 תומשה ןי , מי 193 ע' 154 ימין , שי , 14 יש ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור