מפתח שמות בעלי־החיים

ם"מפתח חה ילעב שמותת ומש בעלי הח חתפמ"םו ךרכ כרך ו ימענ הנומת ערך בעמ מעב ךרע תמונה נעמ מענ הנומת ערך בעמ מעב ךרע תמונה נעמי א ג ג א אנמייה 23 82 שאר רוחש ןותבנ נבתון שחור ראש 82 23 היימנא אוגר זהוב 94 43 , 42 , 37 ןורדג גדרון 37 , 42 , 43 94 בוהז רגוא אווז לבן מצח 80 37 הינונרונ נורנוניה 37 80 חצמ ןבל זווא אוח , 103 , 39 , 96 42 ,, 92 , 100 , 90 , 86 103 תיריג גירית 86 , 103 , 90 , 100 , 92 , 42 , 96 , 39 103 , חוא 1 106 ו 82 20 , 1 שבדה תיריג גירית הדבש 1 , 20 82 ו 106 1 אייל 48 , 37 47 , 38 , 37 , 36 ףרי'נ נ'ירף 36 , 37 , 38 , 47 , 37 48 לייא אייל אדמוני 40 37 , 38 , 43 , 39 , 4242 ,, 38 47 למג גמל 47 , 38 , 42 , 42 , 39 , 4338 , 37 40 ינומדא לייא אייל הכרמל 40 9737 , 65 , 64 , 42 , 38 ליברנ נרביל 38 , 42 , 64 , 65 , 37 97 40 למרכה לייא אילנית 22 , 45 66 , 37 ןוסרדנא ליברג גרביל אנדרסון 37 , 66 45 , 22 תינליא אירניה 45 , 65 84 ימורד ליברנ נרביל דרומי 84 65 , 45 הינריא אלמוגים 22 , 113 42 ,, 75 45 ,, 73 65 , 71 תולוחה ליברנ נרביל החולות 71 , 65 , 73 , 45 , 75 , 42 , 113 22 םיגומלא אמ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור