מפתח השמות העבריים - בעלי-חיים

םמפתח " רבעה השמו ת ומשה ת העבר חתפמ"םםייח בעליילעב חיים ו 2 כו 7 , כים 2 2 - םיכ , 7- וכ 2 ו ל עבתהליך רוזחי אל התקנת "( ישומיש השמות גוס " העקביים וא , יעדמה לבעלי החיים םשלםיאתמ נעשה ( גוסה כל םש מאמץ יכ ץמאמ כי שם לכ הסוג השענ ( מתאים םייחה ילעבל לשם המדעי םייבקעה , או " תומשה סוג שימושי תנקתה (" לאךילהתב יחזור על ןתינעצמו אלו תומייק בקבוצות ויה שונות רבכ . ולאכ עם כל תויוליפכש המאמצים , םושמ לא עלה םא הדבר , םירקמה יפה לכב בכל הפי המקרים רבדה , אם הלע משום אל , םיצמאמה שכפילויות לכ כאלו ם ע . כבר תונוש היו תוצובקב קיימות ולא ומצע ניתן ר שפא להתגבר היה אל עליהן רבכ , ואם הזה משום בלשב שקביעת . םשו הפ השמות ולפנ תויוליפכו נתמשכה , תודחא על פני םינש שנים ינפ לע אחדות הכשמתנ , וכפילויות תומשה נפלו פה תעיבקש ושם . בשלב םושמ הזה םאו כבר , ןהילע לארבגתהל היה אפשר ןכולשנות ( , קרח ( את תינונבא העובדות : המגודל , ולכן , םשה צוין אשונ במפתח ךייש , בצד םייח ילעב השם הכפול תצובק , לאיזו וזיאל קבוצת , לופכה בעלי חיים םשה דצב שייך , חתפמב נושא ןיוצ השם , ןכלו לדוגמה , תודבועה : אבנונית תא ( תונ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור