מפתח השמות העבריים - צמחים

מפתח םיירבעה השמות תומשה העבריים חתפמ צמחיםםיחמצ כרכים ו 2-8 8 2 םיכרכ ו במפתח רפסמה זה מובאים , ךרכה כל רפשמ שמות אוה הצמחים תובעה תויתואב בכרכים 8 רפסמה . 12- הכתיב . אלמ ,, ללכ בדרך ךרדב כלל ,, ביתכה מלא . המספר 8 12 . באותיות םיכרכב םיחמצה העבות הוא תומש משפר לכ הכרך םיאבומ , המספר הז באותיות דע קר דקות םירחאבו הוא מספר , ןימה העמוד תגרדל בכרך דע חתפמב המתאים חמצה . מכיוון ןיוצ שבכרכים םימיוסמ מסוימים םיכרכבש צוין ןוויכמ הצמח . םיאתמה במפתח ךרכב עד לדרגת דומעה המין רפסמ , ובאחרים אוה תוקד רק עד לדרגת הסוג , אין אחידות מלאה במפתח הכללי . . יללכה חתפמב האלמ תודיחא ןיא , גוסה אותיות דקות מציינות מין או סוג , ( . הלעמו אותיות החפשמ תתמ עבות מציינות ( רתוי טקסון הובג גבוה ןוסקט יותר תונייצמ ( מתת משפחה תובע תויתוא ומעלה , גוס . ( וא ןימ תונייצמ תוקד תויתוא שמות םיחמצה הצמחים ןאכ המשמשים וללכנ אל ןכ בפונדקאים ומכ . ןאכ לחרקים םילולכ םניאו הובאו 3 במפתח ךרכב דחוימ מיוחד חתפמב בכרך 3 ואבוה ואינם םיקרחל כלולים כאן םיאקדנופב . כמו כן םישמשמה לא נכללו כאן םיחמצה הצמחים הנזכרים בכרך ו . . ו ךר...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור