רשימת ספרות

תורפס רשימתתמישר ספרות אהרוני , י , . . ףסאיזו . 1923 א תורת , לארשי ץרא החי , קהלת ירופיצל . ךירדמ . ו ., 973 ר , רבנע ץראו אהרוני , עבט י ,. תש " "ג חתפמ -תש"ו . זכרונות 1987 . זואולוג , תה ק עברי . או א . וע / בי ,, ןייטשלקניפ עם עובד . . איזנשטיין ו -983ו , 972 י 1983 ,. " תיעלס . פרפרי " ל לוכ ארץ ישראל , ה"כ- א םיכרכ , עם עובד , ג " משת . -ט " ישת אלון עבט , ה ע . תורומש . 1969 , ישראל תושרו , טבע הדסמ ונוף , לעיהו , בית יבצה ההוצאה ץ רא הירושלמי ., 1981 . ע . , זפ בודנהיימר , ש 1956 , 1949 ,. . יניס . החי , ך " נת בארצות ה לש יחה המקרא 1954 . א ., י , ' עקילפ ב , ' מוסד ביאליק , ירושלים . הדסמ . , י ארקמה חמוצה םלוע 1957 . . י , קקילפ בודנהיימר . םילשורי , ש 1953 ,. , לאירא . החי , בארץ ישראל ' ב יאנליו רפס , דביר . ו , 987 תל א ( , ךרוע ( ביב . א ,. דליש ברש , א .. וי הדסמ . הופיץ , לארשיב 956 , ו . זוחלים יחהו חמוצה , הקיבוץ רוזחמ המאוחד . ו , 965 תל אביב ., א , ילאמש . דור ,. ל מ ארשי ץרא . 1987 ,. לקסיקון לש עבטה דביר ירקוח לזואולוגיה , םיצולחה , דביר , 1972 . תל א ., אביב ,...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור