מצוק בנתל כלח ?")?שוויצריה הקטנה?('? בכרמל ע. אליו