חבלי הצומח של ארץ־ישראל סרטלט נ. מכליס על'פ> ?.n? ד1ין