מרדנותם של יהודי הגליל

מרדנותם של יהודי הגליל יש מן החוקרים הסבורים שיהודי הגליל ככלל התאפיינו ברוח מרדנית ובנטייה לאלימות ולתוקפנות . ומשנתקבלה על דעתם ראייה זו נמצא לה גם הסבר באופיו ובמצבו המיוחד של הגליל : בגליל ההררי , המסוגר יחסית , ישבה אוכלוסייה של איברים בני חורין ואוהבי חופש ; לגליליים הייתה מסורת של מרדנות ושל שמירה קנאית על חירותם , וזו הפכה להם לטבע שני ; העוני והניצול ששררו בגליל הפכוהו לכר פורה לתנועות מרד חברתיות ולאומיות . 77 על הגליליים ראו לעיל עמ' 12 והערה 78 . 2 על אנשי יוחנן מגוש חלב ראו מלחמת ב ; 588 , על מגדל טאריבי - שם ג 532 , ואילך , ובמיוחד 79 . 542 ראו לופטוס , מרידות אנטי רומאיות . לופטוס מביא מידע רלוונטי , אך ללא הבחנה בין המרדנות בגליל לבין פעילותם של אנשים מן הגליל בירושלים אין ספק שהיו מרידות בגליל במרוצת התקופה הרומאית , אולם כשלעצמן אין בהן הוכחה לרוח מרדנית בגליל יותר מבאזורים אחרים של ארץ ישראל בתקופה זו . הדבר ניכר בטבלה המובאת להלן בסוף הפרק , ויתברר כאשר אדון באירועים אלה לגופם . מקום בולט במיוחד בהתנגדות לרומא תפס הגליל בשנים הראשונות לכיבוש הרומאי של ארץ ישראל . בא...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה