הגליל בדור האחרון שבפני הבית

הגליל בדור האחרון שבפני הבית בסעיף זה אעסוק במצב החברתי כלכלי והתרבותי דתי בגליל כחלק מארץ ישראל היהודית . הסוגיות החשובות לענייננו הן : ( א ) מידת התמזגותו של הגליל בארץ ישראל היהודית ) ; ב ) המאפיינים החברתיים של הגליל - הן של היהודים ביחס לסביבתם הנכרית והן בקרב היהודים עצמם - וזיקתם לפרוץ המרד הגדול ) ; ג ) 'מרדנותם' של הגליליים ( בעניין זה אעסוק בסעיף הבא ) ;( ד ) מקומו של יוחנן מגוש חלב על רקע כל המאפיינים הנ"ל ( בכך אדון בהרחבה בפרק השני . ( כבר טענתי שיהדותם של יהודי הגליל לא נבדלה מזו של שאר יהודי ארץ ישראל . אין עדויות של ממש לגוון רעיוני אזורי או לחציצה בין יהדות הגליל ליהדות יהודה . מן העדויות שיש בידינו עולה דווקא שהקשר בין יהודי הגליל לאחיהם היה חזק ומלכד . יהודי הגליל דבקו במקדש בירושלים ובפולחנו והיו אדוקים במצוות העלייה לרגל על אף ריחוקם מיהודה והיעדר רצף טריטוריאלי נוח , ולתקופות ממושבות אפילו ניתוק מנהלי . לעתים קרובות נזכרת במקורותינו העלייה לרגל מתוך הדגשת מאמציהם של יהודי הגליל לקיימה למרות הקשיים . במיוחד הכבידו על 40 ראו להלן נספח . 1 עולי הרגל התנכלויות מצד השו...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה