תורת ארץ־ישראל וההלכה

" אין כראי לשים על זה לב כלל , גם בשעת פעולתם לא תפס העניו מקום . " מדובר ביחידים , הוסיף , שאין להם קשר אמיתי עם החיים הציבוריים והם עושים את מעשיהם במחשכים . ואני איני מקפיד עליהם כלל , ואדרבא אני מקרב את העניים שבהם , כשהם דרושים לעזרה , כי נמצאים בהם תמימים שחושבים שכל נטיה של התעודדות לאומית ראויה להיות מרוחקת ומה נעשה עם אנשים כאלה שהם נרתעים לאחור בשעה שהם רואים או שומעים דברי לשבחה של התחיה הלאומית . הם אינם יכולים להבין כיצד אפשר לראות בדבר שיש בו סיגים את "זרע הקודש " הטמון בו ( שם , עמ ' קיד-קטח . גם בעתות עימות כאלה השתדל הרב קוק לשמור על קשרים טובים עם יריביו . הוא לא ניתק את עצמו מהעולם החרדי וראה באגודת ישראל פלג חשוב שיש לצרפו לכל עניין לאומי , גם אם אחדים מהם "אשר לצערנו מסבות שונות נכשלו [ ... ] רובם ככולם של נכבדי עם ד' וגדוליהם [ ... ] יודעים להוקיר את דרך התום והיושר המביא [ ... ] שלום על ישראל" ( שם , עמ ' קסח . ( תורת ארץ ישראל וההלכה הרב קוק היה שרוי במתח נפשי עצום . הוא התחבט , כאמור , בין נאמנות עמוקה למערכות החברה , לשפת ההלכה ולממסד הדתי מכאן , ובין האינדיוו...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי