"וכל המחמיר תבוא עליו ברכה...ובלבד שיחמיר לעצמו"

הרידב " ז כדי להשיג את התרומות הנחוצות . ואולם , הוסיף , הדבר יהיה אפשרי רק בשנת השמיטה שלאחר שנת השמיטה הקרובה . בשנת השמיטה הקרובה יש להפעיל את היתר המכירה מכיוון שלא ניתן בשלב הזה לממש את הנסיעה בזמן כה קצר . הנזקים הצפויים מהעדר תיקון המכירה , הזהיר , עצומים ויש להביא בחשבון גם את כל העסקים הקשורים בשרשרת עבודת החקלאות " . חלילה לנו /' הפציר ברידב " ז " , להעלים עין מזה " ( שם , עמ ' רמז . ! אם לא יינתן ההיתר , ואם לא יפורסם הדבר בעולם היהודי , יימנעו יהודים דתיים מלעלות לארץ והיישוב הציוני יקלוט רק אנשים שאינם חוששים לעבוד בשנת השמיטה ללא היתר , והרי יש בכך פגיעה בנשמת המפעל הציוני ( שם , עמ י שי . ( דבריו של הרב קוק הבהירו לכול עד כמה עמוקה זיקתו לחלוצים הציונים וכי יש בעיניו חשיבות לכך שלא יוצאו אל מחוץ לגדר "היהדות הנאמנה . " " וכל המחמיר תבוא עליו ברכה ... ובלבד שיחמיר לעצמו " במכתב מי " ד בניסן תרס " ט לרב טודרוס הכהן מהמושבה ראש פינה הצר הרב קוק על טרדותיו וסבלות נפשו . הוא פירט את עיקרי ההלכות של היתר העבודה על ידי "היתר המכירה לנכרי " והזכיר את "ארבע העבודות" מהתורה שאפשר ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי