"חמורו של משיח"

הראי " ה / ד , עמ י . ( 94 הדברים האלה עולים בקנה אחד עם השקפת העולם החרדי , ואם בכך היו מתמצים דמותו ומפעלו , הוא לא היה שונה מרבנים חרדיים אחרים . " חמורו של משיח " לצד הביקורת הזאת מופיעות בכתביו אמירות המצדיקות את המפעל הציוני . דבריו היו נועזים ביחס למקובל בעולם החרדי ; עם זאת , הרטוריקה שבה הוצגו הייתה מסויגת ומתונה והודות לכך היו גורמים בעולם החרדי שהיו מוכנים להטות אוזן להם . בעת שהותו בלונדון ב , 1918 זמן קצר לאחר שפורסמה הצהרת בלפור , שלח הרב קוק מכתב לד " ר משה זיידל , חוקר לשון ומקרא , שהיה אחד מידידיו הקרובים , ובו הציג את משנתו : "אתחלתא דגאולה ודאי הולכת ומופיעה לפנינו . " סימן מובהק לכך הוא שניתן לראות את הרי ישראל מתעטפים בענפים הנושאים "פרי לעם ישראל אשר קרבו לבא " ' ) אגרות / ג , עמ ' קנה . ( כל בעל נפש , שיש בו יכולת לחדור ולהתבונן במה שמצוי מעבר לתופעה החיצונית הנראית לעין יודע , ש " יד ד "' נראית כמנהיגה את ההיסטוריה ועתידה להוביל את התהליך הזה אל השלמתו ( שם . ( הנה כי כן , אפשר שהדברים המתרחשים למעשה בהיסטוריה נסתרים מעין בלתי מזוינת . אך מי שעיניו אינן מכוסות ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי