נקבת העכביש מברישית ‭Micmmmata)‬.‭,oo/a/ow/ (sp‬נרול גמלא