עולים על ה"פתידנט וורפילד" בנמל סט?10,? ביולי ?.1947?