גוש ה"חושים?."?חוש ג' נת&ס במבצע "שפיפון?."? (העמדות בחוש ג' — בקימור ובמבטה שעל הגג?.(?