פעולת ה"הגנה" הראשונה ב־?<2,12,1947? בםימטת הקראים,