תוכן העניינים

תוכן העניינים פתח דבר 7 פרק א' תנועות הנוער החלוציות 11 פרק ב' הגדנ"ע - ערש הנח"ל 19 פרק ג' הקמת הנח"ל כחיל ובפיקוד 49 פרק ד' בין קדש לששת הימים 90 פרקה' מ"ששת הימים" עד מלחמת יום הכיפורים 104 פרק ו' ממלחמת יום הכיפורים עד של"ג 117 פרק יי ממלחמת של"ג ואילך 143 נספחים 170  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור