הוראות להכנת בקבוק מולוג1וב,מתוך עלון "המהנדס הצעיר?948,"? ו (מקור - מרדכי רונ1נברג)

איר r c בקב 1 TP 1 ולוטוב c ? R ? 1 cuia er nr u n 1 ? a v י להתקפות rnnqcin • jrMt j - » r ne ^ 3 r » nMi row rcw אח 7 / a / sarsarm . בבי רמי rno ? ffc ברטולסי 7 . קן * הסמיקה שוס 3 י 11 ה * מב את . nton ana , p 17 an n ier ' קצת וזוםצח נ 9 די '' סל ניז 0 no * ww OD r . HITnpvren ! WTiin s fn 7 בבד . קל הבקבוק םובד'יה חחי 7 ה ב ^ ג וס זנגיט , מ 7 נונ ? ; 171 ם 0 ה ו 0 י » כד ב ? 9 ח 1 בהניעו לםםרה . vn מהתערובת על הרצ ? 3 » וטפסף עליה סיםת תו 0 בה J \ TXT \ 1 H vnsvysx התערדכת תתלקח . nnit הדרכים הרנות 1 rrLn , להדלקת , nc היא הריוקניה הו וימית . . חים הבהרת הענק נ 0 ה nsn 1 K 3 n 5 rn tHDR על לרח 01 ( כית 3 ס 1 ת ! 10191 ק ^ מלח ברסדלסי * JDSDI עליו נומידוח סל & ת nsEnn גםריתגית 0 ר 1 כזת , נ 9 לס גאו נהבהב זל עת 0 « נ 9 « עים גם קולות rr mff-1 r na . crVp irfn תתםתלת הכלור . והתו חוםר . 7 x 0 pin n ncci was בםנע עם וווםר irar » n & יד rn ^ y mpjpTn 7 w ? 1 n 1 Dn 9 BDn uisns arc בהרבה תרעתי 0 כל י 1 , ע 0 י סתלקח .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור