מרדכי רוטנברנ במנזר נוטרדם,מאי ?,1 948? לבוש בבג1לדר0 בריטי שנלקח "שלל" מבניין גנרלי