אלי ץוהר (ליכטנשגדין?,(?מפקד פלוגת "יהונתן?,"?לאחר נפילת עודד חי