פרופ' יהושע אריאל?1p9o;? הגדנ'יע בירושלים בתש י' רו