אסמכתאות ומקורות

אסמכתאות ומקורות א . רוחות מלחמה 1 מכב"ג לישראל גלילי , 28 . 9 . 1960 , אב '' ג . 2 יב '' ג 3 . 21 . 2 . 1955 , שם . 4 מכב '' ג למשה שרת , 21 . 2 . 1955 , אב '' ג . 5 מכתב משה שרת לבן גוריון , 22 . 2 . 1955 , אב '' ג . 6 ראיון זאב שרף . 7 יומן שרת 8 . 27 . 2 . 1955 , ראיון עם עוזר קרוב של שרת שביקש לשמור על עילום שם . 9 יומן שרת 10 . 27 . 2 . 1955 , שם . 11 יב '' ג 12 . 21 . 2 . 1955 , יומן שרת 13 . 27 . 2 . 1955 , יב '' ג 14 . 22 . 2 . 1955 , יומן שרת . 27 . 2 . 1955 , 15 שם . 18 . 27 . 2 . 1955 , mi ? W 1 17 . Kenneth Love , Suez , The Twice Fought War , Longman , London , 1970 , p . 80 16 שם . 19 יומן שרת 20 . 12 . 3 . 1955 , פרוטוקול שליחות אנדרסון , מעריב , שם . 21 יב"ג 22 . 3 . 3 . 1955 , מכתב שרת לבן גוריון , 1 . 3 . 1955 , מצוטט ביומן משה שרת . 23 מכב"ג למשה שרת , 1 . 3 . 1955 , אב '' ג . 24 יומן שרת . 2 . 3 . 1955 , 25 מכתב משה שרת לבךגוריון , 19 . 3 . 1955 , אב '' ג . 26 יומן שרת 27 . 6 . 3 . 1955 , לפי יומן שרת , שם . 28 יב '' ג 29 . 6 . 3 . 1955 , יומן שרת 30 . 6 . 3 . 1955...  אל הספר
מגל בע"מ