בגשם שוטף מקדמת ישראל את ראש־הממשלה השב ממסע באירופה.מימין —אלוף־ משנה חיים בן־דוד ותדי קרלק.