בן -גוריון

מיכאל בר"זוהר מיכאל בר זוהר בן גוריון מיכאל בר זוהר בךגוריון [ ג ] זמ 1 רה , ביתן — מוציאים לאור תל אביב  אל הספר
מגל בע"מ