אסמכתאות ומקורות

אסמכתאות ומקורות 29 בנובמבר 1 1947 בישיבת הועד הפועל של ההסתדרות . 3 . 12 . 1947 , א " . סמינר" בשדרות קק"ל 1 יב"ג . 26 . 3 . 1947 , 2 לדוגמה מברקי מיוסה הכוח של ארצות הברית בלונדון למזכיר המדינה ; 7 . 2 . 1947 , 30 . 1 . 1947 , מסמכים של מחלקת ran 3 Volume 7 , Washington , pp . 1000 — 1314 . state Department Foreign Relations , nr מכב"ג לפולה : 14 . 2 . 1947 , וכן דיווחים משיחות בלונדון , א"צ , ניו יורק , תיק , General Correspondence וכן דוח על השיחות ב , 13 . 2 . 1947 א"ו . 4 דוד בן גוריון , בועדה הפוליטית של הקונגרס הכ"ב , 18 . 12 . 1946 , במערכה , כרך ה , ' עמ' 5 . 137-135 בישיבת ועד הבטחון 6 . 8 . 6 . 1947 , ראיון יעקב ינאי . 7 ראיון בן גוריון . . 8 שם . 9 פפר תולדות ה " הגנה , " הוצאת "עם עובד , " תל אביב , תשל"ב , כרך ג , ' עמ' 10 . 1251 מכתב נחמיה ארגוב ליעקב דורי , 16 . 5 . 1946 , נחמיה ארגוב , הוצאת ידידים , תשי"ט , עמ' 11 . 125-124 דוח Political and General Intelligence Summary , Political Intelligence 12 Centre Middle East , 12 . 5 . 1943 . London , Public Record Office ...  אל הספר
מגל בע"מ