בן-גוריון

מיכאל בר"זוהר מיכאל בר זוהר בן גוריון מיכאל בר זוהר בךאוריו ] [ 31 זמורה , ביתן — מוציאים לאור תל אביב BEN-GURION Michael Bar-Zohar Printed in Israel , 1987 P . O . B . 22383 , Tei-Aviv Zmora , Bitan — Publishers Hebrew Rights © 1987 by  אל הספר
מגל בע"מ