טבלה מס' 12 הפרופיל החברתי של פעילים אסלאמיים בשטחים (באחוזים מכלל קבוצות הסקר ?150 —? פרטים) ?(Sahiiyeh, 1988; 142)?