לוח ?:5? פליטים פלסטינים רשומים בסוריה 960ו?987-?ו