לוח ?:2? שיעורי גידול אוכלוסייה במזרח־התיכון?1982-1960,? (ממוצעים שנתיים, באחוזים)