לוח ?:6? תוצר גולמי בענף החקלאות, המשק הערבי בארץ־ישראל, 1936 ו־?1945? (בלא"י)