לוח ?:4? התפתחות האוכלוסייה העירונית בארץ-ישראל?1946-1860,? (חלק יחסי באחוזים מתוך כלל האוכלוסייה בכל עדה)