לוח ?:3? שיעור* ריבוי טבעי ; ארץ-ישראל, מצרים ותורכיה?1945-1922,? (ממוצעים שנתיים, שיעורים ל־?,000?ו נפש)