לוח ?:1? גודל האוכלוסייה בארץ־ישראל, אומדנים ומפקדים, ?1922-1850?