תוכן

תוכן פתח דבר 7 פרק א' זכויות אדם ודמוקרטיה וו פרק ב' הגנה על זכויות מסגרת לדיון 22 פרק גי הזכויות לחיים , לביטחון ולחירות 32 פרק ד' חופש הדעה והמצפון 43 פרק ה' חופש הביטוי 56 פרק ו' חופש הדת 66 פרק ד חופש התנועה , חופש ההתאגדות 78 פרק ח' הזכות לשוויון 89 פרק v זכויות נשים 103 פרק י' הזכויות לכבוד , שם טוב ופרטיות 113 פרק י"א זכויות ההליך ההוגן 125  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור