תוכן

תוכן פתח דבר . 1 הדת בחברה הישראלית פרק א דתיים וחילוניים פרק ב הדתיים והמדינה 6 י פרק ג החברה הדתית 22 . 2 יחסים בין ערתיים פרק ד התהוותן של העדות בישראל a פרק ה מוביליות עדתית s פרק ו מודעות עדתית ועדתיות פוליטית 42 . 5 ערבים והחברה הישראלית פרק ז ערבים ויהודים 48 פרק ח התפתחות החברה הערבית 56 פרק ט  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור