פרק א מבוא

פרק א מבוא שני פנים לתפילתם של היהודים . מן הצד האחד - התפילה היא הדרך העיקרית של האדם הדתי להידבר עם אלוהיו : התפילה מאפשרת לאדם להודות לאל על מה שנתן לו בעבר ובהווה , לבקש מלפניו על צרכיו ומשאלותיו לעתיד ולשבח את יוצרו , בורא העולם ומנהיגו - כדרך שנהגו אבותיו המתפללים מאז . מן הצד השני התפילה היא חובתו של היהודי המאמין , וחובה זו נרמזת כבר בתורה והיא מתפתחת והולכת בדבריהם ובכתביהם של מורי ההלכה והאגדה לאורך הדורות . בשני ההיבטים הללו יש לתפילה היהודית אחיות ורעות בתפילותיהם של בני הדתות המונותיאיסטיות הגדולות - הנצרות והאיסלאם . שורשיהן של השתיים נעוצים ביהדות ההיסטורית . גם בתפילות שהתפתחו בהן לא יקשה למצוא את השפעתה של התפילה היהודית , ולעתים נמצא גם את השפעותיהן שלהן על התפתחויות מאוחרות שחלו בתפילת היהודים . ואכן , מן ההיבט של קשר רגשי שבין אדם ואלוהיו נמצא קווי דמיון רבים בין הדתות השונות ותפילותיהם של בני האדם . לעומת זאת , מן ההיבט של התפילה כמילוי חובה ומעשה של מצווה - רבים ההבדלים בין התפילה היהודית לבין תפילותיהם של בני הדתות הקרובות , אף כי גם הן מכירות בעיקרון של תפילת חו...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור