רשימת הקיצורים הביבליוגראפיים

רשימת הקיצורים _הביבליוגראפיים _11€11001 _50 _/ _1001 0 / 011€ / 101 1 ( _656010 ) 1 _ז _/ _4 _/ _450 _# _611111101 0 / _111€ 6 _/ _450 6 / _10 ) 101 811 ) _16 _010 x 10 _/ 101 _)/ _01 _^ _€ _/ _11 0 _//\! 1 ! 1 _^ _111 _11 _£ _5 0 / ] _01 ( 1011 _ק _/ 40 _/ 47 _611 _/ _11101 0 / _1116 _06 / 4 / _0 _610111 _\> / 111 011€ _/\ _1 _/ _0150 ) 1 _\ _1 _/ 1 _£ 1965-1981 _ח _1681 _) 3 _( 16 _י _\ _ץ _0 > , 1 _ו _50661 _\ , _61 _£ 0 ( _1150 ) _165 _1 _{ 0 _/ 1 ( _1 _*> 01 _^ 1 _> _1 _ח _, 4 // "' _^ _. _\ _' 0 0 / 1 ( 1 1 _^ 1 X 610 X 11165 _י _// _. _) 7 _עד 1 . _1968 ) , _1- _6 _] _5 _^ _611161100 _* _1 _. 1011 _/ 7101 0 / 56 _X 11 X _10 _23 ק _; 1953-1959 ( 16 _ח _0 _^ _ו _! 5 _\/ _01 _* _€5 , _151061 _^ _1111 _ו _\\ _1 , _^ _5 _, _\ . _/^ _11 _, _1 ( 161 _/ _1€ _50 _) 111 _/ _16111111 _0650 ) _1101116 _< _1 . _111 _1994 _וח _8316 _ט _€016 _{ _1 _, _. _101 _י _' _3 ( _6 _< _1- ) , 6 _/ _1016 _/ 11 _. _16111501601 _^ _€ _\ _י _611450161 _/ _1 _# 6 _\> _60164 = _9- _06 _נ 6 / _1016 _/ 11 _ח _...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי