תולדות בניית המקדש

תולדות בניית המקדש לאחר שכבש כורש את בבל , במסגרת מדיניותו הכללית , העניק רישיון לאנשי יהודה לחזור ולשקם את בית המקדש בירושלים . כורש נטל על עצמו לממן מכספי האוצר הפרסי את מלאכת הבנייה , _ולכן נתן את דעתו למידות הבניין ולדרך בנייתו . במסגרת מדיניותו הכוללת של שיקום המקדשים , החזיר כורש למקדשים השונים את פסלי האלים שנשדדו מהם או שהועברו ממקומם . המקדש _51 כך _קויפמן , האמונה הישראלית , ד , _עמ' 52 . 167-166 חגי א א ; ב א , _כד ; זכריה ב ז ; ד ו-י ; עזרא ה ב . _53 ראה : _אולמסטר ( לעיל , הערה , ( 35 _עמ' 51 ואילך ; _( _161 _! _± _1 _\ _4 _^ _136- _ת _11 _י _5 _€ _> _ט _1 _* _7116 _0 _> _' _1 _, _ז _. _4 _. _^\ _1 _)\ קק 25 ( 1983 ) , , _31 ? _0110 _/ , . / 507 _ח _0 _ק _1 _ז 1 < _1 _11 _מ _0 _ת _1 83-97 בירושלים היה יוצא דופן מבחינה זו , מפני שמלכתחילה לא נמצאו בו פסלי אלים . מנקודת מוצא זו מובנת החשיבות הרבה שיוחסה להחזרת כלי בית המקדש ששדד נבוכדנאצר . הם נכללים במפורש _ברישיון כורש ( עזרא ה יד-טו , ( הנביא המנחם מקדיש נבואה מיוחדת להוצאתם מבבל ( ישעיה נב יא-יב _, ( ושני הסיפורים על ת...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי