ששבצר וזרובבל

_ששבצר וזרובבל נקודת מוצא טובה לענייננו היא תיאור תולדות הבניין כפי שהוא מוצג מפי 'זקני היהודים' לפני תתני פחת עבר הנהר ( עזרא ה יא ואילך . ( לאחר שהזקנים מספרים לתתני את תולדות הבניין , עד חורבנו בידי _נבוכדנאצר מלך בבל ( ה יא-יב , ( הם עוברים לימי כורש : ברם בשנת חדה _לכורש מלכא די בבל כורש מלכא שם טעם בית אלהא דנה לבנא ואף מאניא די בית אלהא די _דהבה וכספא די נבוכדנצר הנפק מן _היכלא די בירושלם והיכל המו להיכלא די בבל , הנפק המו כורש מלכא מן היכלא די בבל ויהיבו לששבצר שמה די פחה שמה . ואמר לה אלה מאניא שא אזל אחת המו בהיכלא די בירושלם ובית אלהא יתבנא על אתרה . _אדין ששבצר דק _אתא יהב אשיא די בית אלהא די בירושלם ומן אדין ועד כען מתבנא ולא שלום תרגום : אבל , בשנת אחת _לכורש מלך בבל , כורש המלך נתן צו לבנות את בית האלוהים הזה . ואת כלי בית האלוהים , של זהב וכסף , שהוציא נבוכדנצר מן ההיכל בירושלים ונשאם להיכל של בבל - הוציאם כורש המלך מן ההיכל של בבל וניתנו ל ( איש ) ששבצר שמו , אשר מינה לפחה . ויאמר לו : כלים אלו קח , הבא והנח אותם בהיכל אשר בירושלים ובית האלוהים ייבנה על מקומו . אז ששבצ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי