קהילת ירושלים - תיאוקרטיה?

קהילת ירושלים - _תיאוקרטיה ? בקהילה שמרכזה ומסגרתה המקדש , ושבין חבריה גדול ביותר משקל הכוהנים ומשרתי המקדש , ושחוקתה מבוססת על מקור אלוהי , יש בהכרח נטייה לתיאוקרטיה . קהילות מקדשיות במסופוטמיה , בארמניה ובמקומות אחרים , שבהן עמדו בראש הקהילה הכוהנים הראשיים של המקדשים , היו _52 שם , מסי , 30 שורה . 1 _53 שם , שם , שורות . 19-18 תיאוקרטיות . נטייה כזאת היתה קיימת בקהילה _האזרחית המקדשית של יהודה מראשיתה . היא היתה קרובה להתגשם בסוף המאה הה' לפסה"נ , כאשר הכוהנים הגדולים מבית צדוק נטלו לידיהם , כנראה , את הנהגת הקהילה .  אל הספר
יד יצחק בן-צבי