מוסדות הקהילה

מוסדות הקהילה לאור הסכנה לקהילה מאויביה , נחמיה אירגן מקרב חברי הקהילה כוח מגן צבאי ( נחמיה ד יא-יז : ( ' ואצוה את _חנני אחי ואת חנניה שר הבירה על ירושלם ... והעמיד משמרות ישבי ירושלם איש במשמרו ואיש נגד ביתו' ( שם ז ב-ג . ( מלבד המיליציה הקהילתית היו ביהודה חילות מצב פרסיים , כגון בלכיש וערד ; בכוחות אלה שירתו כנראה גם יהודים , אולי אפילו חברי הקהילה . אין להניח שחיל המצב הפרסי היה כפוף לפחה של הקהילה היהודית . מסתבר שהיו ביהודה שני כוחות _31 _אביגד , _בולות וחותמות , _עמ' ה-ו ; וראה להלן _עמ' . 384 _32 _ו"נברג , הקהילה _האזרחית המקדשית _, _עמ' _33 . 121 -119 ויינברג , _הכרוניסט , _עמ' . 99-98 _•* _16111 _< _1 _00010 _x _1 _' , _ת _1110 _^ _01136 י 62-64 _* _:. _* _10 _§ _11111 _< _1 , _. קק _16 _811 * _11165 , 1 ( 1991 ) , ק _1 _ח 6 _י _860011 ( 1 7 _35 י' נוה _, _'האוסטרקונים הארמיים מתל _ערד , ' י' _אהרוני , כתובות _ערד , ירושלים תשמ '' ו _, _עמ' . 186 185 צבאיים : המיליציה הקהילתית , הכפופה לראש הקהילה , וחיל המצב הפרסי , הכפוף למפקד צבאי מלכותי . אף על פי שהפחה , כראש הקהילה _האז...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי