איור 5. כתובת '( זאת ) קברת .....' ( תצלום והעתקה )