איור 8.תוכנית החציבות באזור הגיחון על־פי ונסאן (מספור התעלות לפי ונסאן)