פיר וירן (איורים (8-5

פיר וירן ( _איורים ( 8-5 ידועים שלושה מפעלי מים הקשורים למעיין הגיחון . הקדום במפעלים אלו הוא זה המכונה 'פיר וירן' על שם מגלהו , _צ'רלס _ווךן _( _ת _-6ת _. _(\^ _3 הפיר התגלה בשנת , 1867 בחפירותיו של _וירן במדרון _14 אבות דרבי נתן , נוסחא א , ו ( מהדורת שכטר , _עמ' . ( 32 ראה : י"ז הורביץ , ירושלים בספרותנו , ירושלים , 1964 _עמ' , 13 הערה . 21 _15 על פי הסקר הבריטי מצויים במקום נקבה _תת קרקעית ארוכה ופיר , המובילים למעיין . ראה : וירן _וקונדר , סקר , _עמ' _16 . 372 סמית , ירושלים , _עמ' 87 ( לאפשרות פירוש 'העיינות' כפתחי תעלה 11 ( תעלת השילוח , להלן , _עמ' . ( 214 המזרחי של עיר דויד , אך נחקר במפורט רק על ידי משלחת _פךקר _(? _31 _^ _61 _) בשנים . _1911-1909 הדו"ח שכתב ונמאן _1 _) _ת _06 _ח _1 _י _(\ _' על עבודת משלחת זו הוא התיאור השלם ביותר של מערכת פיר וורן , וגם של מערכת המנהרות באזור מעיין _הגיחון ושל נקבת חזקיהו . משלחת החפירות בהנהלת י' שילה ניקתה וחקרה את פיר וורן בין השנים . 1981-1979 מחקר זה לווה במחקר גיאולוגי שבוצע על ידי ד' גיל . בשנים 1998-1997 נחקר פיר וורן והשטח שלמרגלות...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי