איור 1. חתך גיאולוגי של עיר דויד ומיקום מפעלי מים ( על פי גיל , גיאולוגיה , עמ' 6 , איור 4 )