ירושלים בתפישה האסבטולוגית

ירושלים בתפישה _האסבטולוגית המעבר _האסכטולוגי לניסיון הטראומטי של מצור ירושלים בימי סנחריב עולה מישעיה כה ו-ט ; כט _א-ח ; יחזקאל לח-לט ; זכריה _יב-יד ויואל ד . מבין כל הקטעים האלה , רק על יחזקאל לח-לט מוסכם שהוא מידי הנביא אשר בספרו הוא כלול , אלא שהשם ירושלים איננו מופיע שם . מדובר שם הטראומטי של מצור סנחריב , כאשר צבאות אשור איימו על ירושלים והמקדש , ועל קיומה של ממלכת יהודה ותושביה . _19 הספרות על התשתית ההיסטורית של שני פרקים אלה היא גדולה . היה זה ברייט אשר הניח , בעקבות _אולבר"ט , שתי פלישות אשוריות , ראה : 1960 , _מ _< _10 _ת _1 _$ _10 _^ _0 _/ _151061 _, _^ _0 _ח 1 _§ _111 , _4 _ז _8 _. 1 . _8 _י _6 _\ _. _60 _. _(? _€ _( _11 _^ _6 _ז 282-287 ; _1116111 , _15010111 , _. קק _. ק 1962 , _ת _< _10 _מ _1 _1116 _811 _) _16 _) _, _^ _0 _ז _1101 _^ _0 _ז _16 _ח _1 _זז , _514 _00 אולם ראולי הפריך תיאוריה זו וטען למסע מלחמה אחד , ראה : _8 _י _626 _^ _1211 _מי _/ _16 _>' _, _י , _5 _. _//? _£ _, 44 ( 1961- _// . _// . _80 _\ י _מ ( 1 _1 _* _6101110 _מ _1 _3 _מ _86 _£ _01 395-431 _. קק ; ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי