האמונה בנצחיות המקדש וירושלים

האמונה בנצחיות המקדש וירושלים נעבור כעת מן האמונה האישית לאידיאולוגיה הפוליטית והאסכטולוגית הכרוכה בירושלים ובבית המקדש . בספרות המזמורית ירושלים היא עיר מלוכה ועיר אלוהים , משם שולח האל את עזרתו ומושיע את עמו : ישלח עזרך מקדש אלהים לנו מחסה ועז נהר פלגיו ישמחו עיר אלהים אלהים בקרבה בל תמוט המו _גוים מטו ממלכות ה' צבאות עמנו ויהי בשלם סכו ד _ ? שמה שבר רשפי קשת ומציון יסעדך ( תהלים כ ג . ( עזרה בצרות נמצא מאד ... קדש _מקכני עליון _יעזךה _אלהים לפנות בקר נתן בקולו תמוג הארץ משגב לנו אלהי יעקב ( שם מו ב , _ה-ח ) ומעונתו בציון מגן וחרב ומלחמה ( שם עו ד . ( הואיל _וה' שוכן בציון ( שם _קכה א-ג ועוד הרבה , ( שום צר ואויב לא יוכל לה . כשם שנשברו הגויים אשר הסתערו עליה בעבר ( שם מו ה-ו , והשווה עוד במיוחד תהלים מח , עו ; ועוד , ( כן עתידים כל הגויים להישבר ; כלי נשקם יושמדו , וכך תיסלל הדרך לשלום ( שם מו ט ואילך . ( קשה לקבוע את זמנם של המזמורים מו , מח , עו , המתארים את הסתערות הגויים . אמנם רוב החוקרים נוטים להסב את הרמזים ההיסטוריים על מצור סנחריב בשנת . 701 אך כל הניסיונות הללו , אף על פ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי